สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของศาสนาในประเทศไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายความสำคัญของศาสนา

๒. บอกชื่อศาสนาในประเทศไทยได้  

การวัดผลและประเมินผล

  • ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
  • ตรวจใบงาน
  • สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  • สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  • สังเกตการนำเสนองาน
  • ตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง ความสำคัญของศาสนา และ ศาสนาในประเทศไทย 1 (4 พ.ย. 2562) (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์