สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ดวงจันทร์จะปรากฏขึ้นในด้านทิศตะวันออกและตกในทิศตะวันตก โดยโดยตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละคืนก็จะปรากฏขึ้นในทิศตะวันออกและเคลื่อนที่ไปและตกในทิศตะวันตก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตและอธิบายการขึ้นตกของดวงจันทร์

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการขึ้น-ตก ของดวงจันทร์โดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ดวงจันทร์ของเรา
เรื่อง การขึ้น-ตก และรูปร่างของดวงจันทร์ 2 (29 ม.ค. 2563) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว