สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. แก๊สมีมวล และต้องการที่อยู่ แก๊สมีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ แก๊สบรรจุในภาชนะใดก็จะมีรูปร่างและ ปริมาตรตามภาชนะนั้น เช่น ถ้ำบรรจุใน แก๊สสามารถแพร่กระจายเต็มภาชนะที่บรรจุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับมวลของแก๊ส

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องแก๊สโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การวัด การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส การลงความเห็นจากข้อมูล  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๒ สถานะของสาร
เรื่อง แก๊ส (13 ม.ค. 2563)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว