สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การนำไฟฟ้า หมายถึง  สมบัติของวัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ วัสดุบางชนิดมีสมบัติการนำไฟฟ้า คือ กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า   แต่วัสดุบาง ชนิดที่กระแสไฟฟ้าผ่านไม่ได้หรือผ่านได้ไม่ดี เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า เราสามารถนำสมบัติการนำไฟฟ้า ของวัสดุมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตและอธิบายสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายและลงข้อสรุป  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เรื่อง การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว (20 พ.ย. 2562)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว