สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การนำความร้อนคือการถ่ายโอนความร้อนของวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุหนึ่ง จากบริเวณที่ร้อนกว่า ไปยังบริเวณที่เย็นกว่า วัสดุที่ถ่ายโอนความร้อนได้ดีเรียกว่า ตัวนำความร้อน ส่วนวัสดุที่ถ่ายโอนความร้อนไม่ได้เรียกว่า ฉนวนความร้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตและเปรียบเทียบสมบัติการนำความร้อนของวัสดุต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการนำความร้อนวัสดุโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายและลงข้อสรุป  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เรื่อง การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว (18 พ.ย. 2562)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว