สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น คือ วัสดุที่ถูกแรงมากระทำแล้วเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาด  แต่เมื่อหยุดออกแรงกระทำจะกลับคืนสู่สภาพเดิม วัสดุที่ไม่มี สภาพยืดหยุ่น คือ วัสดุที่ถูกแรงมากระทำแล้วเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาด แต่เมื่อหยุดออกแรงกระทำแล้วไม่กลับคืนสภาพเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สังเกตและอธิบายสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายและลงข้อสรุป  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของวัตถุ (11 พ.ย. 2562)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว