สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแผนภูมิแท่ง เป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนแต่ละรายการ ซึ่งแผนภูมิแท่งประกอบด้วย ชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิ

ชื่อแผนภูมิตัว เป็นส่วนที่แสดงให้ทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด เวลาใด

ตัวแผนภูมิประกอบด้วย เส้นแสดงจำนวน เส้นแสดงรายการ และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนแต่ละรายการ ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องมีความกว้างเท่ากัน เริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ 0 และระยะระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปควรเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.เขียนแผนภูมิแท่งได้                    

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 7.6

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่ง (3 มี.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ