สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.ตารางทางเดียวและตารางสองทางเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ตารางทางเดียวเป็นการจำแนกข้อมูล 1 ลักษณะ   ส่วนตารางสองทางมีการจำแนกข้อมูล 2 ลักษณะ

 2.ตารางสองทาง เป็นตารางที่จำแนกข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ การอ่านตารางสองทางให้อ่านข้อมูลในแนวตั้งและแนวนอนที่สัมพันธ์กัน

3.การแก้ปัญหา เริ่มจากทำความเข้าใจ วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบและตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.อ่านตารางสองทางได้                     

2.ใช้ข้อมูลสองทางในการแก้ปัญหาได้         

3.แก้ปัญหาได้                                

4.ให้เหตุผลได้               

5.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 7.2 และ 7.3

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง -การอ่านตาราง 2 ทาง -การใช้ข้อมูลตาราง 2 ทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา (27 ก.พ. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ