สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.แบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง

2.การแก้ปัญหาเริ่มจาก การอ่านทำความเข้าใจ วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปได้

          2.แก้ปัญหาได้

          3.ให้เหตุผลได้   

         4.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 6.4

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 6 สมการและแบบรูป
ชั่วโมง หน่วยที่ 6 สมการและแบบรูป
เรื่อง การแก้ปัญหาแบบรูป (25 ก.พ. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ