สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การรู้ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ จะช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด

2.การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก อาจดำเนินการตามขั้นตอนจากการทำความเข้าใจโจทย์ การวางแผนแก้ปัญหา การดำเนินตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้

          2.แก้ปัญหาได้

          3.ให้เหตุผลได้   

         4.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 5.24

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (14 ก.พ. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ