สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย อาจทำได้โดยนำพื้นที่ส่วนที่ไม่เต็มตารางหน่วย

มารวมกันให้ได้ทีละ 1 ตารางหน่วยแล้วนำมารวมกับพื้นที่เต็มตารางหน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.หาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วยได้

2.ให้เหตุผลได้   

3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 5.18

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การหาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย (5 ก.พ. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ