สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร หมายถึง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร

2.พื้นที่ 1 ตารางเมตร หมายถึง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เมตร

3.พื้นที่ 1 ตารางวา หมายถึง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 วา

4.พื้นที่ของรูปเรขาคณิต อาจหาได้จากการนำจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางเซนติเมตร            1 ตารางเมตร หรือ 1 ตารางวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.หาพื้นที่รูปเรขาคณิตโดยการนับเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวาได้

2.ให้เหตุผลได้   

3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 5.17

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา (4 ก.พ. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ