สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.หน่วยในการวัดพื้นที่คือ ตารางหน่วย ตารางเซนติเมตร ตารางเมตร

2.พื้นที่ 1 ตารางหน่วย หมายถึง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 หน่วย

3.พื้นที่ของรูปเรขาคณิต อาจหาได้จากการนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางหน่วยที่เรียงติดกันและไม่ซ้อนทับกันจนเต็มพื้นที่ของรูปสี่เหลี่มมุมฉากนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกหน่วยการวัดพื้นที่และการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นตารางหน่วยได้

2.ให้เหตุผลได้   

3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 5.16

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง หน่วยการวัดพื้นที่และการหาพื้นที่โดยการนับตาราง (31 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ