สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องสร้างให้มุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน โดยใช้โพรแทรกเตอร์หรือไม้ฉากเป็นเครื่องมือในการสร้างมุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยอาจใช้ ไม้ฉากหรือโพรแทรกเตอร์

2.ให้เหตุผลได้   

3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 5.12

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (24 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ