สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนด ต้องพิจารณาลักษณะของมุมนั้นๆ ลากแขนของมุม วางโพรแทรกเตอร์ทาบบนแขนของมุม ให้จุดกึ่งกลางโพรแทรกเตอร์อยู่ที่จุดยอดมุมที่จุด 0 (ศูนย์) บนโพรแทรกเตอร์ทางด้านที่ทับแขนของมุม นับจำนวนองศาตามที่กำหนด เขียนจุดกำกับไว้ตรงกับเส้นที่ชี้ตัวเลข เขียนส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมไปยังจุดที่เขียนกำกับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ให้มีขนาดต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้

          2.ให้เหตุผล

          3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 5.8

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนด โดยใช้โพรแทรกเตอร์ (17 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ