สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. หน่วยการวัดขนาดของมุม เรียกว่า องศา (ใช้สัญลักษณ์ º)

2. โพรแทรกเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของมุม

3. การวัดขนาดของมุมให้จุดกึ่งกลางของโพรแทรกเตอร์ทับจุดยอดมุมของมุมที่ต้องการวัดให้แนวศูนย์องศาของโพรแทรกเตอร์ทาบไปบนแขนหนึ่งของมุม อ่านขนาดของมุม โดยนับจาก 0 องศาที่ตรงกับแขนของมุมอีกข้างหนึ่งไปถึงรอยขีดบอกองศาที่ตรงกับแขนของมุมอีกข้างหนึ่ง รอยขีดนั้นจะบอกขนาดของมุมที่ต้องการวัด     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.วัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้านและมุมตรงได้

          2.ให้เหตุผล

         3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม   

2.ตรวจแบบฝึกหัด 5.6

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน และมุมตรง (14 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ