สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 

          1.               แสดงเส้นตรง มีลักษณะตรง มีความยาวไม่จำกัด

          2. การเรียกชื่อเส้นตรง เรียกตามตัวอักษร 2 ตัวที่เป็นชื่อของจุด 2 จุดบนเส้นตรงนั้น เช่น  

         ก  ข   เรียกว่า เส้นตรง กข หรือเส้นตรง ขก เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ กข  หรือ ขก

          3.   .        แสดงรังสี มีลักษณะตรง มีจุดปลายหนึ่งจุด และอีกข้างหนึ่งต่อออกไปโดยไม่จำกัด

          4. การเรียกชื่อรังสี เรียกตามตัวอักษร 2 ตัว อักษรตัวแรกเป็นชื่อจุดปลายและอักษรตัวที่สองเป็นชื่อของจุดอีกจุดหนึ่งบนรังสีนั้น เช่น  ก     ข   เรียกว่า รังสี กข เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ กข

          5.            แสดงส่วนของเส้นตรง มีลักษณะตรง มีจุดปลาย 2 จุด และไม่สามารถต่ออกไปได้อีก

          6. การเรียกชื่อส่วนของเส้นตรง เรียกตามตัวอักษร 2 ตัว ที่เป็นชื่อจุดปลายของส่วนของเส้นตรงนั้น เช่น

    ก.       .ข เรียกว่า ส่วนของเส้นตรง  กข  หรือ ส่วนของเส้นตรง ขก  เขียนแทนด้วย  กข  หรือ  ขก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.เขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม     2.ตรวจแบบฝึกหัด 5.2

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง (7 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ