สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย ใช้หลักการเดียวกับการลบจำนวนนับ โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันและควรบวกจำนวนในหลักขวาสุดก่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.หาผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่ไม่มีการกระจายได้

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด 4.9

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่ไม่มี การกระจาย (20 ธ.ค. 62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ