สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม ให้เปรียบเทียบจำนวนนับที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อน ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.เปรียบเทียบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งและใช้เครื่องหมาย < หรือ  > แสดงการเปรียบเทียบได้

          2.เรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ได้อย่างน้อย 3-5 จำนวน โดยอาจจะเรียงจากน้อยไปมาก หรือเรียงจากมากไปน้อย

          3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด 4.5

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมและการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (17 ธ.ค. 62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ