สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.เลขโดดหลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ 1 อยู่ในหลักส่วนสิบ มีค่าประจำหลักเป็น  1 ส่วน10  หรือ 0.1

2.เลขโดดหลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ 2 อยู่ในหลักส่วนร้อย มีค่าประจำหลักเป็น  1ส่วน 100  หรือ 0.01

3.เลขโดดหลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ 3 อยู่ในหลักส่วนพัน มีค่าประจำหลักเป็น    1ส่วน 1000   หรือ 0.001

4.การเขียนทศนิยมใด ๆ ในรูปกระจาย เป็นการเขียนรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของทศนิยมนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.บอกค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

          2.เขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งในรูปกระจาย

          3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด 4.4

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง หลัก ค่าประจำหลัก และการเขียนในรูปกระจาย (13 ธ.ค. 62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ