สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.ทศนิยมเป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแสดงจำนวน เช่น 2.14 ,0.35

2.เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้

3.การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ถ้าตัวเลขหน้าจุดทศนิยมไม่ใช่ศูนย์ให้อ่านแบบจำนวนนับ ตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.อ่านและเขียนทศนิยมสองตำแหน่ง แสดงส่วนที่ระบายสีหรือส่วนที่แรเงาของรูปที่แบ่งเป็น 100 ส่วนเท่ากัน

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด 4.2

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง เขียนและอ่านทศนิยม 2 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ (11 ธ.ค. 62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ