สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน อาจใช้วิธีทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากันแล้วเรียงลำดับ โดยพิจารณาจากตัวเศษ

2.การเรียงลำดับจำนวนคละ ถ้าจำนวนนับของจำนวนคละไม่เท่ากัน ให้เรียงลำดับโดยพิจารณาจาก  จำนวนนับ ถ้าจำนวนนับของจำนวนคละเท่ากัน ให้พิจารณาจากเศษส่วน เมื่อเศษส่วนมีตัวส่วนไม่เท่ากัน อาจใช้วิธีทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากัน จึงเรียงลำดับโดยพิจารณาจากตัวเศษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1. เรียงลำดับเศษส่วนได้

          2. เรียงลำดับจำนวนคละได้

          3.ให้เหตุผล

          4.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด 3.12

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง เรียงลำดับเศษส่วน (21 พ.ย. 62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ