สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบจำนวนคละ ให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคละก่อน ถ้าจำนวนนับของจำนวนคละใดมากกว่าจำนวนคละนั้นย่อมมากกว่า ถ้าจำนวนนับของจำนวนคละเท่ากันให้เปรียบเทียบที่เศษส่วน เศษส่วนใดมากกว่าจำนวนคละนั้นจะมากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.เปรียบเทียบจำนวนคละเมื่อจำนวนนับของจำนวนคละไม่เท่ากันได้

          2.เปรียบเทียบจำนวนคละเมื่อจำนวนนับของจำนวนคละเท่ากันและตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งได้

          3.ให้เหตุผล

          4.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด 3.11

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนคละ (20 พ.ย. 62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ