สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน ทำได้โดยนำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นตัวเศษของเศษเกิน โดยมีตัวส่วนคงเดิม

2.การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ ทำได้โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได้เป็นจำนวนนับ เศษที่ได้เป็นตัวเศษ โดยมีตัวส่วนคงเดิม  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินได้

          2.เขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละได้   

          3.ให้เหตุผล

          4.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด 3.6

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ (12 พ.ย. 62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ