สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนที่ ภาพถ่ายจะช่วยให้เข้าใจลักษณะสำคัญทางกายภาพ และสิ่งต่างๆได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกวิธีหารใช้แผนที่ ภาพถ่ายได้
  2. บอกลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

  1.   การเข้าร่วมกิจกรรม

   2.  การทำใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน
เรื่อง สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 1 (10 ม.ค. 2563)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์