สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาความเป็นมา ความสำคัญของประชาคมอาเซียนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้
  2. ปฏิบัติตนตามเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

  1.   การเข้าร่วมกิจกรรม

   2.  การทำใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง ประชาคมอาเซียน 2 (20 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์