สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนทีมีต่อไทย  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้      

1. บอกอิทธิพลของอารยธรรมจีนและอินเดียต่อเซียนได้

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง อารยธรรมจีนและอินเดียในกลุ่มอาเซียน 1 (29 พ.ย. 2562 )
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์