สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกลุ่มอาเซียน การรู้ตำแหน่ง  (พิกัดภูมิศาสตร์  ละติจูด   ลองติจูด) ระยะทิศทางของภูมิภาคของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

๑.  ความเป็นมา การก่อตั้งกลุ่มอาเซียน

๒. การต่อตั้งกลุ่มอาเซียน

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมิน

พฤติกรรมการทำงาน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง กำเนิดอาเซียน 1 (15 พ.ย. 2562)(มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์