สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทดสอบก่อนเรียนเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกรอบเนื้อหาก่อนการเรียนรู้ จะช่วยสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีจุดหมายการศึกษาพัฒนาการความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของไทยในอดีต เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย สามารถศึกษาจากร่องรอยทางโบราณและโบราณวัตถุ ศิลาจารึก และตำนานพงศาวดาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.  อธิบายถึงความเป็นมาสุโขทัย

๒.  อ่านและการเขียน แผนที่ แผนผังแผนภาพ

การวัดผลและประเมินผล

-  ประเมินจากผลการทดสอบก่อนเรียน

- ประเมินทักษะจากการการร่วมกิจกรรมและการนำเสนอผลงาน

-  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย 2 (8 พ.ย. 2562)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์