สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาในภาคเรียนที่ 2และทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนบอกเนื้อหาที่เรียนมาในภาคเรียนที่ 2 ได้

2.สามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.การทำแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน วันที่ 2 มี.ค. 63
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ