สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการตามขั้นตอนเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนบอกวัสดุที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม

2.นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของตกแต่ง(กระเช้าไหว)

3.นักเรียนปฏิบัติได้ตามลำดับขั้นตอน                             

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการปฏิบัติงาน

2.การเก็บรักษาความสะอาด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การประดิษฐ์ของตกแต่ง
เรื่อง การประดิษฐ์ของตกแต่ง วันที่ 3 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ