สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการตามขั้นตอนเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายและความสำคัญของงานประดิษฐ์ได้

2.อธิบายวิธีการใช้วัสดุในงานประดิษฐ์

3.เลือกวัสดุที่สามารถนำมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รู้จักงานประดิษฐ์ กระบวนการทำงานประดิษฐ์
เรื่อง รู้จักงานประดิษฐ์ กระบวนการทำงานประดิษฐ์ วันที่ 13 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ