สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การรำวงมาตรฐานเป็นศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะหน้าทับ  ใช้ท่ารำที่เป็นแบบฉบับมาตรฐาน  ประดิษฐ์ท่ารำโดยกรมศิลปากรร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์  ให้งดงามถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์ไทย ใช้การรำเป็นวงกลมหันหน้าทวนเข็มนาฬิกา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ประวัติความเป็นมา ขับร้องเพลง งามแสงเดือน เพลงคืนเดือนหงาย ได้ถูกต้อง

2.แสดงท่ารำ ท่าสอดสร้อยมาลาและท่าสอดสร้อยมาลาแปลงได้ถูกต้อง

3.ขับร้องเพลงงามแสงเดือน เพลงคืนเดือนหงาย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐาน

2.ประเมินทักษะการขับร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบเพลงรำวงมาตรฐาน

3.ประเมินคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้และสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง รำวงมาตรฐาน วันที่ 19 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา