สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การละเล่นของเด็กไทย เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ในด้านความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ระบุและเล่นการละเล่นของเด็กไทย

2.ปฏิบัติกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยได้ถูกต้องตามวิธีการเล่น และกติกา

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการละเล่นของเด็กไทย

2.ประเมินทักษะการจำแนกและการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านไทย วันที่ 12 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา