สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเคลื่อนไหวประกอบเพลง เป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยการแสดงท่าทางให้สอดคล้องกับจังหวะทำนอง และเสียงเพลงอย่างพร้อมเพรียงสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ขับร้อง และเคาะจังหวะเพลง เพลงตามองตา ได้อย่างสวยงาม

2.รำวงชาวบ้าน เพลงตามองตา

3.ปฏิบัติท่ารำตามความหมายของเพลงได้อย่างคล่องแคล่ว

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้  การร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบเพลง

2.ประเมินทักษะแสดงท่าประกอบเพลงการคิดสร้างสรรค์ท่ารำ

3.ประเมินคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้และสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว วันที่ 5 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา