สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การฟังเพลงให้เกิดความไพเราะ ผู้ฟังต้องมีหลักในการฟังเพลง สามารถวิเคราะห์จังหวะและทำนองของเพลง เครื่องดนตรีที่ใช้ รวมทั้งเนื้อหาในเพลงเพื่อให้เข้าใจและซาบซึ้งไปกับเพลงที่ฟัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา

2.บอกอัตราความช้า-เร็ว ของจังหวะ

3.วิเคราะห์จังหวะและทำนองของเพลง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่องการฟังเพลง

2.ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ

3.ประเมินคุณธรรมใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  การให้ความร่วมมือ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง การฟังและการวิเคราะห์เพลง วันที่ 29 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา