สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เสียง  มีความดัง-เบา และความช้า-เร็ว ของจังหวะ  ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเสียงที่จะพัฒนานำไปสู่การเล่นดนตรีและการขับร้องเพลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา

2.บอกอัตราความช้า-เร็ว ของจังหวะ

3.ร้องเพลงและปรบมือตามจังหวะเพลง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่องจังหวะ

2.ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติตามจังหวะ

3.ประเมินคุณธรรมใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน การให้ความร่วมมือ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง จังหวะดนตรี วันที่ 22 ม.ค.63
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา