สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  โน้ตไทยและสากลเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่บอกระดับเสียงสูง-ต่ำ, เสียงดัง - เสียงเบา,  ช้า - เร็ว สามารถใช้พยัญชนะแทนตัวโน้ตดนตรีไทยและสากลได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายระดับเสียงดนตรี

2.เขียนสัญลักษณ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษแทนระดับสียงดนตรี

3.จำแนกสัญลักษณ์ตัวโน๊ตไทยและโน๊ตสากล

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่องระดับเสียงดนตรี

2.ประเมินทักษะการใช้สัญลักษณ์แทนระดับเสียงและการออกเสียง

3.ประเมินคุณธรรมใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  การให้ความร่วมมือ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง โน๊ตดนตรี วันที่ 15 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา