สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 บทเพลงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรา  และบางเพลงมีคุณค่าทางวัฒนธรรมควรแก่การอนุรักษ์ไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เข้าใจถึงลักษณะสำคัญของบทเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

2.บอกความเกี่ยวข้องของบทเพลงที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3.ฟังและแยกแยะลักษณะบทเพลงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่อง ดนตรีในชีวิตประจำวัน

2.ประเมินทักษะการจำแนกและการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3.ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง ดนตรีในชีวิตประจำวัน วันที่ 8 ม.ค.63 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา