สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การพิมพ์ภาพเป็นเทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ใช่การวาดภาพระบายสี

  การพิมพ์ภาพให้ได้ภาพที่สวยงามและแปลกตา ต้องรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ป.3/7  บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิค วัสดุ อุปกรณ์

ศ 1.1 ป.3/8  ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

ศ1.1 ป3/9 ระบุและจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถบอกวิธีการในการพิมพ์ภาพได้

2.สามารถเลือกแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้ในการพิมพ์ภาพได้

3.สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้แม่พิมพ์ก้านกล้วยและใบไม้ได้

4.สามารถแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

5.สามารถจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ

การวัดผลและประเมินผล

1ตรวจผลงาน

2.ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง พิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ธรรมชาติ 18 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา