สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ดินน้ำมันเป็นวัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติคล้ายดินเหนียว  ดินน้ำมันมีข้อดีคือมีสีให้เลือกได้หลายสี  การปั้นดินน้ำมันลักษณะลอยตัวจะมองเห็นงานปั้นได้รอบด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1/ป.3 /5  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น

ศ1.1/ป.3/7  บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ อุปกรณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานปั้น

2. สามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการปั้นแบบลอยตัวได้

 

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

- ความตั้งใจในการเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง สีสันขนมเค้ก 11 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา