สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การวาดภาพต้นไม้ซึ่งเป็นรูปทรงในธรรมชาติ สามารถนำเส้นลักษณะต่างๆ เรียนรู้ไปแล้วมาวาดประกอบเป็นภาพดอกไม้ได้ และการจับคู่สีในการระบายสีภาพเป็นการจับกลุ่มสี 2 ระดับ 3 ระดับ ไล่โทนสีจะทำให้ภาพที่วาดดูเป็นธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ.1.1 ป.3/3  จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว

ศ.1.1 ป.3/4  วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

-  วาดภาพต้นไม้โดเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ได้

- วาดภาพระบายสีต้นไม้โดยการจับคู่สีได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

- ความตั้งใจในการเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง ต้นไม้คู่สี 27 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา