สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  งานศิลปะที่พบเห็นในชุมชนหรือผลงานศิลปะท้องถิ่น   ประดิษฐ์สร้างขึ้นจากวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่น  และวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น

  ประเพณีวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี  พระจันทร์เต็มดวงเชื่อกันว่าการลอยกระทงนี้เพื่อบูชาและขอขมาพระแม่คงคา  ประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

  วัสดุที่นำมาทำกระทงส่วนใหญ่ทำจากใบตองนำมาพับและเย็บติดกับต้นกล้วยที่หั่นเป็นแว่นๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ.1.1 ป.3/4 วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว

ศ.1.2 ป3/1  เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

ศ1.2ป.3/2  อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

  เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว  นักเรียนสามารถ

1.วาดภาพระบายสีประเพณีลอยกระทงได้

2.เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น(วันลอยกระทง)ได้

3.อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีทำกระทงได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

- สังเกตความตั้งใจในการเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง วาดภาพประเพณี 20 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา