สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-  จุดเรียงต่อเนื่องกันทำให้เกิดเส้น  เส้นจะปรากฏอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในงานศิลปะ  เช่น เส้นตรงแนวตั้ง  เส้นตรงแนวนอน  เส้นตรงแนวเฉียง  เส้นโค้ง  เส้นโค้งคลื่นน้ำ เส้นโค้งก้นหอย  เป็นต้น 

- เส้นเป็นพื้นฐานของการวาดภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 /ป.3/2  ระบุวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์

ศ 1.1 /ป.3/3  จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว

จุดประสงค์การเรียนรู้

- มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์

- สร้างงานทัศนศิลป์จากเส้น สี ได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง สีสันเส้นสี 6 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา