สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         คำภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในภาษาไทยจะเป็นการนำมาใช้โดยตรงด้วยการทับศัพท์และนำมาใช้โดยการบัญญัติศัพท์ใหม่ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้คำภาษาอังกฤษสื่อสารกันอย่างแพร่หลายทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด 
ท 4.1 ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
พุทธิพิสัย
   อธิบายลักษณะของการนำคำที่มาจากภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยได้    
ทักษพิสัย                       
   นำคำที่มาจากภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยได้เหมาะสม
จิตพิสัย
   เห็นคุณค่าของการใช้คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภาษาไทยภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3) 2 มี.ค. 63
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์