สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำในภาษาไทยที่นำมาใช้จากภาษาต่างประเทศมีทั้งคำที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต

ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ การเขียน การอ่าน และรู้ความหมายของคำทำให้นำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ท 4.1 ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
พุทธิพิสัย
       บอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้
ทักษพิสัย
     รวบรวมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้
จิตพิสัย
    เห็นคุณค่าของคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 

การวัดผลและประเมินผล

          ประเมินจากการใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภาษาไทยภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2) 28 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์