สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานพื้นบ้านอาเซียนเป็นเรื่องเล่าของแต่ละชาติมีเนื้อหาหลากหลาย บางเรื่องเล่าบอกความเป็นมาของสถานที่ บางเรื่องกล่าวถึงสิ่งมหัศจรรย์ บางเรื่องตลกขบขัน บางเรื่องเกี่ยวกับผี  ความสำคัญของเรื่องเล่าเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชาวอาเซียนทุกคน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ท 5.1 ป.6/2  เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง  และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น
พุทธิพิสัย
  บอกหลักการเล่านิทานได้
 ทักษพิสัย
   เล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนได้
 จิตพิสัย
   เห็นคุณค่าของนิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียน
 

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการเล่านิทานพื้นบ้าน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภาษาไทยภาษาถิ่น
ชั่วโมง วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน
เรื่อง วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (1) 24 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์