สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนบันทึกการอ่านเป็นการเก็บรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ในการเขียน ผู้อ่านจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนสรุปความ  การมีระบบบันทึกการอ่านที่ดีจะช่วยให้เราสามารวบรวมข้อมูลต่างๆจากการอ่านไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป. 6/8  อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ

พุทธิพิสัย

                   บอกหลักการเขียนบันทึกการอ่านได้

          ทักษพิสัย

                               เขียนบันทึกจากการอ่านได้

จิตพิสัย

                   เห็นประโยชน์ของการเขียนบันทึกการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากบันทึกการอ่าน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง บันทึกความรู้จากการอ่าน
เรื่อง บันทึกความรู้จากการอ่าน (2) 30 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์