สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนอธิบายคือการเขียนเพื่ออธิบายความหมายให้กระจ่างหรือขยายความให้มีรายละเอียดชัดเจนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ป. 6/2  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

พุทธิพิสัย

                   บอกหลักการเขียนอธิบายได้

          ทักษพิสัย

                               เขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

จิตพิสัย

                   เห็นประโยชน์ของการเขียนอธิบาย

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากใบงานที่ 03 บันทึกการปรุงส้มตำได้

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง เจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง เจ้าฟ้านักอ่าน (3) 27 ม.ค. 63 (มีวีดิโอและ ใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์