สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและพูดได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีในการฟังและดูของผู้พูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ท 3.1 ป. 6/1  พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

  พุทธิพิสัย

        บอกหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้

  ทักษพิสัย

       พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้

  จิตพิสัย

        บอกประโยชน์ของการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากใบงานที่ 01

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง เจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง เจ้าฟ้านักอ่าน (2) 24 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์